EIT 2019
Program

Session M4 - Robotics and Mechatronics
Date: Wednesday, May 22, 2019
Time: 9:45 AM -12:00 PM
Location: 269
Chair:Xiangnan Zhong
1. Motion Planning for Nonprehensile Manipulation (059)
Praneel Acharya, ElHussein Shata, Kim-Doang Nguyen
2. Lateral and Longitudinal Motion Control of Autonomous Vehicles using Deep Learning (124)
Shobit Sharma, Girma Tewolde, Jaerock Kwon
3. Letter Recognition and Drawing Using Pioneer 3dx Robot (117)
Hongye Shi, Yifan Kong, Deheng Deng, Hanlin Wang, Jichu Yao, Mahmood Al-khassaweneh, Samar Bayan
4. Intelligent Hotel ROS-based Service Robot (110)
Yanyu Zhang, Xiu Wang, Xuan Wu, Wenjing Zhang, Meiqian Jiang, Mahmood Al-Khassaweneh
5. Brachiating Robot Analysis and Design (066)
ElHussein Shata, Praneel Acharya, Doang Nguyen