EIT 2019
Program

Session IA5 - Nanotechnology
Date: Monday, May 20, 2019
Time: 9:45:00 AM To 11:45:00 AM
Location: 271
Chair:Zhong Hu
 PaperAuthor(s)
1.Design and Characterization of Ferrite Magnetic Nanoparticle Modified Polymeric Composites (092)Zhong Hu, Jaiprakash Kanagaraj, Haiping Hong, Ke Yang, Xiaohui Ji, Qi Hua Fan, Parashu Kharel
2.SnO2 nanoparticles embedded biochar as anode material in lithium ion batteries (125)Ke Chen, Rajesh Pathak, Behzad Bahrami, Md Tawabur Rahman, Huitian Lu, Yue Zhou, Qiquan Qiao
3.PCM and the thermal model in battery design (148)Umang Selokar, Qiquan Qiao, Huitian Lu
4.Enhance Photostability of Organic Materials via Molecular Level Encapsulation (134)Cheng Zhang, Logan Sanow, Jianyuan Sun